Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályos: 2021. február 24 napjától (a továbbiakban: ÁSZF).

Tisztelt Felhasználó! Örülünk, hogy meglátogatta weboldalunkat (a továbbiakban: Weboldal). Kérjük jelen ÁSZF-et figyelmesen olvassa el, mivel az ÁSZF rögzíti a postagalambot tenyésztő és az Ön között létrejövő jogviszonyt, illetve szerződés rendelkezéseit, illetve hasznos és fontos adatokat tudhat meg a Weboldal üzemeltetőjéről, a panaszkezelésről, és az Önt megillető egyéb jogokról és kötelezettségekről.

 1. Általános rendelkezések, Üzemeltető

A https://likepigeon.hu domain alatt elérhető Weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban: Üzemeltető) adatai:

Név: Barna Ákos egyéni vállalkozó

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Kölcsey utca 40.

Telephely: 6800 Hódmezővásárhely, Makai utca 45.

Adószám: 56876228-1-26

Nyilvántartási szám: 55575962

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@likepigeon.hu

Telefon: +36 70 884 8056

Weblap internet címe: https://likepigeon.hu

Tárhely szolgáltató neve: NetMasters Europe Kft. (a továbbiakban: Tárhely szolgáltató)

Tárhely szolgáltató címe: 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.

Tárhely szolgáltató webes címe: https://netmasters.hu/  

Telefon: +36 30 923 4646

Fax: +36 1 700 2727

E-mail: szia@netmasters.hu .

Az Üzemeltető minden munkanapon ügyfélszolgálatot és panaszkezelést működtet, amely készséggel áll a Licitálók rendelkezésére az info@likepigeon.hu e-mail címen.

 1. Az Üzemeltető Weboldalt, illetve piacteret üzemeltet, amelynek kapcsán Önnek lehetősége van a Weboldalon keresztül postagalambra (a továbbiakban: Postagalamb vagy Postagalambok) licitálni (a továbbiakban: Licit vagy Licitálás).
 • A jelen ÁSZF határozza meg a Weboldalt használó természetes személyek, valamint jogi személyek (a továbbiakban: Licitáló) szerződési feltételeit, valamint a jogait és kötelezettségeit.
 • A Weboldalon elérhető Postagalambokat az Üzemeltető részére a tenyésztők bocsájtják rendelkezésre (a továbbiakban: Tenyésztő vagy Tenyésztők). A Tenyésztők azok a személyek, vagy egyéni vállalkozók, azaz olyan Postagalamb tenyésztők, akiknek a Postagalambjait az Üzemeltető a Weboldalon elérhetővé tesz a Licitáló részére annak érdekében, hogy a Postagalambokra a Licitáló Licitálhasson, majd megvásárolhasson.
 • A Tenyésztők adatait a Weboldal tartalmazza az adott Postagalambnál.
 • Az Üzemeltető piactérszerű online platformot biztosít annak érdekében, hogy a Licitáló Postagalambokat vásárolhasson a Tenyésztőtől, tehát az előbbiek alapján a Postagalamb adásvételére vonatkozó szerződés nem az Üzemeltető és a Licitáló között jön létre. hanem a Postagalamb adásvételére vonatkozó szerződés a Tenyésztő és a Licitáló között jön létre. A Tenyésztő és a Licitáló közötti jogviszonyt a jelen ÁSZF rögzíti.
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
  A Weboldal Licitálói a fentiek alapján fogyasztók és nem fogyasztók is lehetnek egyaránt. Jelen ÁSZF-ben azok a rendelkezések, amelyek kizárólag fogyasztókra vonatkoznak ott a Licitáló fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó vagy Fogyasztók).
 • Jelen ÁSZF elfogadásával Ön mint Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 12. § értelmében beleegyezik abba, hogy nem papír alapon, hanem más tartós adathordozón, azaz .pdf formátumban közli az Üzemeltető Önnel a Kormányrendelet 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást.
 • Az Üzemeltető a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.
 • Az Üzemeltető biztosítja a Weboldalt a licitálás, majd az azt követő vásárlás lebonyolítására, a Licitáló pedig megfizeti a Licitált, majd megvásárolt Postagalamb ellenértékét a Tenyésztő részére, továbbá a Tenyésztő köteles egészséges Postagalambot átadni a Licitáló részére, és a Postagalamb kapcsán minden szükséges információt a Licitáló rendelkezésére bocsájtani.
 1. A Tenyésztő átadja a Postagalambokat az Üzemeltető részére, az Üzemeltető telephelyére (6800 Hódmezővásárhely, Makai utca 45.), ahol a Postagalambok 3 hetes hatósági karanténba kerülnek.
 1. Az Üzemeltető adatai (pl. székhelye, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, ill. akihez a fogyasztó a panaszait címezheti) a Weboldalon, valamint jelen ÁSZF-ben található.
 1. Az Üzemeltető szerepe közvetítőként
 1. Az Üzemeltető a Weboldalt közvetítő szolgáltatóként üzemelteti, amelyen a Tenyésztő Postagalambjait jeleníti meg, tehát az Üzemeltető egy online piacteret biztosít. A Postagalambok vonatkozásában a szerződés a Tenyésztő és a Licitáló között jön létre. A megvásárolt Postagalambokkal kapcsolatos fogyasztói jogok a Tenyésztőnél közvetlenül érvényesíthetők.
 1. A szerződés, annak nyelve és formája
 1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
 • A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések írásba foglalt szerződéseknek minősülnek, azokat a Tenyésztő iktatja.
 1. Az Üzemeltető Weboldalának korlátai
 1.  A Licitáló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Weboldal folyamatos üzemeltetése az Üzemeltető előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. Az Üzemeltető ennek megfelelően nem garantálja a Weboldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Postagalambokhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Az előbbiekkel összefüggésben az Üzemeltető a felelősségét kizárja.
 • Az Üzemeltető felelőssége
 1. Az Üzemeltető csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a szolgáltatás igénybevételével járó tranzakció értékét.
 • A Licitáló tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
 • A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Üzemeltető az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Azonban az internet és az informatika egy olyan környezet, ahol az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli, illetve azt kizárja.
 • Az Üzemeltető kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Licitáló, vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
 • Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalon közzétett Postagalambokra, ajánlatokra és az ezek alapján létrejött szerződés vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával vagy megszüntetésével kapcsolatban, különösen a Postagalambok állapotáért, áráért, megfelelőségéért, és nem vállal kötelezettséget a Postagalambok ellenőrzéséért.
 • Az Üzemeltető a Weboldalon közzétett Postagalambokért felelősséget nem vállal, tekintettel arra, hogy azokat a Tenyésztő tenyészti, és a Tenyésztő tulajdonát képezik, így amennyiben a Weboldalon körülírt és a valós Postagalamb között bármilyen jellegű eltérés van, az ezzel kapcsolatos felelősség a Tenyésztőt terheli. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Tenyésztő által a Postagalambok kapcsán a Weboldaldalon feltüntetett illusztrációkért (pl.: kép, ábra stb.), illetve a Postagalambokról készült valós képekért.
 • A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
 1. A Weboldal használatához internetböngésző elegendő. A Weboldal használatához szoftvert vagy mobilalkalmazást nem kell letölteni.
 • A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A Weboldal kompatibilis a közismert internet böngészőkkel. A megjelenő adatokat MySQL adatbázisban (WordPress) tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.
 • Az adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről a Tárhely szolgáltató weboldalán tudhat meg bővebb információkat.
 • Regisztráció, a Licitáló adatai
 1. A Licitálónak a Weboldalon regisztrálnia kell ahhoz, hogy a Postagalombokra Licitálhasson.
 • A regisztrációval a Licitáló kijelenti, hogy az adatkezelési szabályzatot valamint a jelen ÁSZF-et megismerte, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • A Regisztráció során a Licitáló köteles megadni a nevét, felhasználó nevét, e-mail címét, lakcímét, telefonszámát. Az Üzemeltető adminisztrátora telefonhívást fog kezdeményezni a Licitáló felé, a Licitáló valódiságának az ellenőrzése érdekében.
 • Regisztráció esetén a Licitáló bizonyos adatainak (pl.: név, telefonszám) megadásával lehetővé válik, hogy a Licitálónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes Licitálás során. Természetesen a Licitáló az előbbi beállítást bármikor vissza is vonhatja, illetve módosíthatja.
 • A Licitálót teljes körű felelősség terheli a felhasználói fiókjához tartozó adatok megadása kapcsán, illetve azon keresztül történő mindennemű Licitálással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Licitáló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az Üzemeltetőt adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. Az adatok harmadik személy részére való átadásából fakadó kárfelelősséget az Üzemeltető kizárja.
 • A Licitáló kijelenti, és felelősséggel tartozik azért, hogy a valós adatait adta meg a Weboldalnak. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Licitálás és vásárlás során megadott pl.: téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő bármilyen kárért. A Licitáló elfogadja, hogy a Tenyésztő a Licitáló által megadott adatoknak megfelelően teljesít és állít ki számlát a Licitáló részére online fizetés esetén. Kérjük, amennyiben adataiban bármilyen változás következik be, akkor azt a Weboldalon való módosítással haladéktalanul aktualizálja. A Licitálónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. Az Üzemeltető jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Licitáló valódiságát ellenőrizni.
 • Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Licitáló regisztrációját, illetve Licitálását indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Weboldallal történő bármilyen visszaélés esetén.
 • Amennyiben harmadik személy részére Licitál, illetve vásárol Postagalambot a Weboldalon keresztül, akkor tájékoztatjuk, hogy Önt terheli a felelősség azért, hogy a harmadik személy a hozzájárulását megadta az Üzemeltető, illetve a Tenyésztő részére arra, hogy a harmadik személy adatait a Licitálással, illetve megrendeléssel összefüggésben kezelje.
 •  Az Üzemeltető a Licitáló személyes adatait az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli.
 • Licitálás menete
 1. A Licitáló a Weboldalon keresztül az általa kiválasztott Postagalambra licitet adhat le.
 • Sima Licitálás:
  • a Licit egy adott kikiáltási árról indul, különböző licitlépcsőkkel beállítva, de a Licitáló nagyobb összeggel is Licitálhat.
 • Automatikus Licitálás:
  • az automatikus Licitálás egy olyan rendszer, amelyben az Üzemeltető licitáló rendszere Licitál a Licitáló helyett. Automatikus Licitálás esetén a Licitáló meghatároz egy maximum összeget, amelyet a Postagalambért fizetne.
  • Automatikus Licitálás során az Üzemeltető licitáló rendszere a Licitálónak legkedvezőbb módon licitál. Először a minimális összeget ajánlja fel a vásárláshoz. Amennyiben a Postagalamb minimáláras, a licitáló rendszer a minimálárat fogja ajánlani. Ezt követően a Licitálás során mindig a lehető legkisebb összeggel licitál a Postagalambra a licitáló rendszer. Az ajánlatot természetesen csak addig az összeghatárig teszi meg a licitáló rendszer, amit maximális vételárként a Licitáló megjelölt. Ha senki nem licitál a Postagalambra, akkor a Licitálónak az általa meghatározott áron kell megvásárolnia a Postagalambot.
 •  Minden Licitről és egy másik Licitáló által megadott magasabb Licitről is érkezik e-mail a Licitálók részére. Természetesen a győztes Licitáló is kap e-mailt arról, hogy megnyerte a Licitet.
 • -A Liciten csak 18. életévet betöltött személy vehet részt.
 1. A Postagalamb vásárlásának menete, fizetési feltételek
 1.  A Postagalamb megvásárlásának feltétele a nyertes Licitálás.
 • A nyertes Licitálónak a Weboldalon a kosarába kerül a Postagalamb. A Licitáló köteles megadni a vásárlás során a számlázási adatait, a szállítási adatokat, a fizetési módot, valamint az átvétel módját.
 • Amennyiben az adatok javítása szükséges, azt a Licitáló korlátlanul megteheti addig, amíg nem kattintott a „Fizetés” gombra. Tehát a „Fizetés” gombra kattintással fizetési kötelezettséggel járó megrendelés jön létre. A megrendelés elküldését követően Önnek lehetősége van az adatbeviteli hibák kijavítására a következő módon: a megrendelés elküldését követő 24 órán belül az Üzemeltető e-mail címére (info@likepigeon.hu) küldje meg az adatbeviteli hibák javítását.
 • A Weboldalak kapcsán kialakult gyakorlat szerint a Postagalamb megrendelése alapján a szerződés a megrendelését visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre, a Licitáló megrendelését követően a Weboldal 48 órán belül küldi meg a visszaigazoló e-mailt. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Postagalamb díját, valamint az ÁSZF-t (.pdf formátumban). A visszaigazoló e-maillel jön létre a Tenyésztő és a Licitáló között a szerződés.
 • A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Licitáló által megadott e-mail címre kerül megküldésre. Amennyiben a Licitáló hibás e-mail címet ad meg, akkor az ebből fakadó minden kárért a Licitálót terheli a felelősség.
 • Amennyiben a Licitáló a vásárlást követő néhány percen belül nem kapja meg a fenti visszaigazoló e-mailt, ennek oka feltételezhetően technikai, vagy más kapcsolati hiba lehet. Kérjük, hogy ebben az esetben ne ismételje meg a tranzakciót, hanem haladéktalanul lépjen kapcsolatba az Üzemeltető Ügyfélszolgálatával (az ügyfélszolgálat elérhetőségei az ÁSZF elején találhatóak). Az Ügyfélszolgálat a problémát orvosolja.
 • Amennyiben a Licitáló bármely okból 48 órán belül nem kapna visszaigazolást a megrendeléséről, úgy a Licitáló mentesül az ajánlati kötöttsége alól, azaz a továbbiakban nem köti őt a megrendelése és nem köteles azt átvenni, kifizetni. Amennyiben a megrendelését már kifizette, akkor annak ellenértékét a Tenyésztő haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszatéríti Önnek.
 • Amennyiben nem zárja le a megrendelés folyamatát és nem vásárolja meg a Postagalambot – annak ellenére, hogy Ön nyertes Licitálóként a Postagalamb megvásárlására köteles –, akkor a Postagalamb a kosárból törlődik a megrendelés megkezdését követő 5 napon belül, és a Postagalamb a Weboldal Licitálói számára ismét elérhetővé válik. Amennyiben a nyertes Licitáló nem fizeti meg a Postagalamb ellenértékét, akkor köteles megfizetni a Tenyésztő részére a Postagalamb ellenértékének a 100 %-át. Továbbá ebben az esetben a Licitáló már nem vehet részt a Weboldalon történő Licitáláson a jövőben, tehát kizárásra kerül.
 • A Postagalamb leírásával, díjával kapcsolatos tájékoztatás és a fizetési mód
 1. A Tenyésztő a Weboldalon megjeleníti a Postagalambokról többek között a következő információkat: származási lapok, fotók, videók. A Tenyésztő adatai és elérhetőségei is megjelenésre kerülnek a Weboldalon.
 • A Licitáló a Postagalamb ellenértékét közvetlenül a Tenyésztő részére fizeti meg.
 • A Postagalambok lényeges tulajdonságai, valamint leírása megtalálhatóak a Weboldalon. A Weboldalon teljes körű tájékoztatás található az elérhető Postagalambokról és azok áráról, bruttó formában, utalással a törvényes magyar fizetőeszközre. A Postagalambok ára tartalmazza az esetenként fizetendő ÁFÁ-t.
 • A Tenyésztő határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.
 • A vásárlási folyamat során a Licitálónak a Postagalamb ellenértékének megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek. A Tenyésztő részére letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot a Licitáló nem nyújt.
 • Emelt díjas szolgáltatás nem kerül alkalmazásra.
 • A Postagalamb vásárlására a Weboldalon az alábbi fizetési módok biztosítottak:
 • banki átutalás: a Postagalamb ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. a Licitáló
 • bankkártyás fizetés: a Licitáló OTP SimplePay szolgáltatáson is megfizetheti a Postagalamb ellenértékét. A bankkártyával történő fizetéssel Ön egyidejűleg elfogadja az OTP SimplePay működési és adatkezelési feltételeit, illetve hozzájárul ahhoz, hogy az OTP SimplePay részére kiadásra kerüljenek az Ön személyes adatai, amelyek szükségesek a szolgáltatás megfelelő működéséhez. Az OTP SimplePay általános szerződési feltételeiről többet ide kattintva tudhat meg: http://simplepay.hu/vasarloknak/ ; https://simplepay.hu/vasarlo-aff  Az OTP SimplePay adatkezeléséről többet ide kattintva tudhat meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/
 • utánvét: a Licitálónak lehetősége van utánvéttel is megfizetni a Postagalamb ellenértékét, azonban ebben az esetben csak készpénzben fizethet.
 • Az OTP SimplePay banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Üzemeltető, illetve a Tenyésztő nem vállal felelősséget.
 • Átvételi lehetőségek
 1. A Licitálók számára átvételi lehetőségként biztosított az Üzemeltető telephelyén (6800 Hódmezővásárhely, Makai utca 45.) való személyes átvétel.
 • Továbbá lehetőség van arra is, hogy a Licitáló részére a Postagalamb kiszállításra kerüljön az Üzemeltető által. A kiszállítás napjáról a Licitáló értesítve lesz e-mail vagy telefon útján.
 • Amennyiben a Postagalambot az Üzemeltető nem kézbesíti az adott időben, reklamációt nyújthat be (panasszal élhet), a Postagalambot újfent elküldjük Önnek, vagy megtérítjük az Ön által megfizetett összeget.
 • Továbbá az Üzemeltető késedelme esetén a Licitáló jogosult póthatáridőt tűzni, azonban ha az Üzemeltető póthatáridőn belül sem teljesít, akkor a Licitáló jogosult a szerződéstől elállni. A Licitáló póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha az Üzemeltető a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.  
 • Szállítási költség
 1. Amennyiben a Licitáló a Postagalamb szállítását kéri a személyes átvétel helyett, akkor a Licitálónak szállítási költséget fizetnie kell, amelynek összege: 2.500,- Ft.
 • Szerzői jogok
 1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon megjelenített, nem felhasználóktól származó valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
 • Üzemeltető valamennyi, a Weboldalon szereplő, nem felhaszálótól származó védjegy (márkanév, logo stb.) használatára jogosult. A regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Licitálónak a Weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.
 • A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 • Az ÁSZF tartalmának egyoldalú módosítása
 1. A Weboldal fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et módosítsa a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (4) bekezdése alapján. Az ÁSZF kezdő időbeli hatályát az oldal tetején a cím alatti dátum jelzi. Az ÁSZF módosításáról a Weboldal Önnek a regisztráció során megadott e-mail címére értesítést küld. Kérjük, 15 napon belül jelezze Weboldalunknak, amennyiben a módosított ÁSZF-t nem kívánja elfogadni. Amennyiben ezt 15 napon belül nem jelzi részünkre, azzal a módosított ÁSZF-t elfogadja. Amennyiben 15 napon belül jelzi, hogy nem kívánja elfogadni a módosított ÁSZF-t, azt tudomásul vesszük, de tájékoztatjuk Önt arról, hogy akkor nem tudja igénybe venni a Weboldal szolgáltatásait. Az ÁSZF csak alapos okkal módosítható, amely a Weboldal működésének lényeges változását jelentheti, jogszabályi változást, hatósági határozatot, akciókat, új szolgáltatásokat, stb.
 • A Licitálót megillető elállási jog, valamint kellékszavatossági igény a Tenyésztővel szemben

A Licitálót megillető elállási jog, valamint kellékszavatossági jog kapcsán a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

 • A Fogyasztót megillető elállási jog, valamint kellékszavatossági igény a Tenyésztővel szemben

Jelen fejezet rendelkezései kizárólag Fogyasztókra vonatkoznak.

 1. Elállási jog
 • Az Üzemeltető a Licitálás, majd a Postagalamb megvásárlása kapcsán közvetítőként jár el a Fogyasztó/Licitáló és a Tenyésztő között. Tekintettel erre a Fogyasztó elállási joga a Tenyésztővel szemben illeti meg, azaz azzal szemben, akitől a Postagalambot vásárolta.
 •  A Fogyasztót vásárlásával kapcsolatban a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint elállási jog illeti meg.
 • Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten (távollevők között) megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphet és a Postagalamb visszaküldése esetén követelheti a Tenyésztőtől az Ön által kifizetett összeg visszatérítését.
 • A Fogyasztót a Rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A Fogyasztó az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja.
 • A Fogyasztó a közte és a Tenyésztő között létrejövő szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A Fogyasztó elállási joga a megrendelés kezdetétől a kézhezvétel, ill. kézbesítést követő 14 napig terjed.
 • Az elállási jog gyakorlására irányuló nyilatkozatát abban az esetben tudja a Tenyésztő határidőben érvényesítettnek tekinteni, ha Ön a nyilatkozatát az elállási jog gyakorlására biztosított fenti határidőben elküldi a Tenyésztő részére.
 • Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Tenyésztő részére. Az elállási jogát a Fogyasztó jelen ÁSZF 1. sz. mellékleteként csatolt elállási nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.
 • A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Postagalamb visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.
 • A Rendelet egyértelművé teszi, hogy elállás esetén a Postagalamb vételáravisszajár a Fogyasztó számára.
 • A Tenyésztő nem köteles megfizetni a Postagalamb ellenértékét, továbbá megtagadhatja a Postagalamb átvételét a Fogyasztó elállása esetén abban az esetben, ha a Postagalamb állagában a vásárlást követően bármiféle változás következett be (pl.: abból adódóan, hogy a Licitáló nem megfelelően gondozta, sérült a Postagalamb)
 • A Tenyésztő kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén:

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Tenyésztő haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Elállás esetén a Tenyésztő a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Tenyésztő visszatartási joga tekintetében a Postagalamb adásvételére irányuló szerződés esetén az ellenszolgáltatás összegét a Tenyésztő mindaddig visszatarthatja, amíg a Fogyasztó a Postagalambot vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 • A Fogyasztó kötelezettségei elállása esetén

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a Postagalambot haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Tenyésztőnek vagy a Tenyésztő által a Postagalamb átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Tenyésztő vállalta, hogy a Postagalambot maga fuvarozza vissza. A Fogyasztó kizárólag a Postagalamb visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Tenyésztő vállalta e költség viselését. A Fogyasztó az elállási joga gyakorlása esetén nem köteles viselni egyes költségeket: – a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha a Tenyésztő az elállási jog gyakorlására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy a Fogyasztó nem kérte az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt a szerződés teljesítésének megkezdését, – ha a Fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés az elállási jog gyakorlására vonatkozó 14 napos határidő lejárta előtt megkezdődjön, – ha a Fogyasztó a kifejezett előzetes beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti az elállási jog gyakorlására vonatkozó jogát, vagy – a Tenyésztő elmulasztotta megadni a megkötött szerződés másolatának átadásakor, de legkésőbb az átadáskor a tartós adathordozón történő visszaigazolást.  

 • Ha az Üzemeltető/Tenyésztő az elállási jog kapcsán tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, a fenti elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.
 • Kellékszavatosság a Tenyésztővel szemben
 • A kellékszavatosságról, mint a Fogyasztót megillető jogról az alábbiakról tudjuk tájékoztatni.

Az Üzemeltető a Licitálás, majd a Postagalamb megvásárlása kapcsán közvetítőként jár el a Fogyasztó/Licitáló és a Tenyésztő között. Tekintettel erre a Fogyasztó kellékszavatossági joga a Tenyésztővel szemben illeti meg, azaz azzal szemben, akitől a Postagalambot vásárolta.

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy Postagalamb eladása esetén a Tenyésztő a Postagalamb hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a Postagalamb kapcsán már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik. Postagalamb esetén a szavatosság a dolgokhoz hasonlóan értelmezendő. Ha a Postagalamb Tenyésztője hibásan teljesít, akkor ezért szavatossággal tartozik. Postagalamb esetén a hibás teljesítést leggyakrabban a Postagalamb betegsége, rejtett sérülése jelenti, ami miatt például a vásárlást követően elpusztul, vagy más fogyatékosságot szenved. Természetesen számos más „hiba” is felmerülhet, akár a Postagalamb képességeire, tulajdonságaira nézve is.

Mikor nem élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

A Postagalamb az utóbb kialakult (vásárlást követő) betegségéért vagy más hibájáért a Tenyésztő nem felel. Szintén nem tartozik szavatossággal a Tenyésztő az olyan hibáért, amelyet a Fogyasztó ismert vagy ismernie kellett. Ezért a Postagalamb vásárlás előtti megtekintésekor felismerhető hibájáért sem felelős a Tenyésztő. Nem felel a Tenyésztő az olyan hibákért sem, amelyre a Fogyasztó a Postagalamb tulajdonságai (pl. kora, fajtája) alapján számítania kellett.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Tenyésztő hibás teljesítése esetén a Tenyésztővel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást (a kijavítás kevésbé értelmezhető, azonban kijavítást jelentheti a Postagalamb meggyógyíttatását, amennyiben a Postagalamb betegsége értékének csökkenése nélkül megszüntethető), kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Tenyésztő számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást, kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Tenyésztő adott okot. Amennyiben eláll a szerződéstől pl. a Postagalamb hibája miatt, akkor a Postagalamb visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek az Ön részére visszatérítésre kerül a Tenyésztő által.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.  

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Tenyésztővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét, azzal szemben akitől a Postagalambot vásárolta.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a Postagalambot a Tenyésztő nyújtotta, azaz a Tenyésztőtől vásárolta meg. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 • A panaszkezelés módja

Jelen fejezet rendelkezései Fogyasztókra vonatkoznak.

 1. A Fogyasztó és a Tenyésztő közötti tényleges szerződéssel kapcsolatban felmerült panasz esetén a Fogyasztó a Tenyésztővel szemben érvényesíthető a panaszát.
 • A Fogyasztó a Tenyésztőnek a szolgáltatás nyújtásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (telefonon) vagy írásban közölheti a Tenyésztővel. A Tenyésztő a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Tenyésztő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 • Az írásbeli panaszt a Tenyésztő a beérkezését követően harminc (30) napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Fogyasztónak megküldi a fenti jegyzőkönyvvel együtt e-mail formájában. A panaszt elutasító álláspontját a Tenyésztő indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Tenyésztő köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület elérhetőségeit.
 • Elutasító válasz esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhat:
Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 Elnök: Dr. Bodnár József E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu , info@baranyabekeltetes.hu Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532 Fax száma: (76) 501-538 Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 Elnök: Dr. Baranovszky György E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 Elnök: Dr. Horváth Károly E-mail cím: info@csmkik.hu  Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-   775 Fax száma: (66) 324-976 Elnök: Dr. Bagdi László E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 Elnök: Dr. Tulipán Péter E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 Elnök: Dr. Rozsnyói György E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
  Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Vári Kovács József E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu   Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 Elnök: Horváth László E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu   Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745 Fax: 06-52-500-720 Elnök: Dr. Hajnal Zsolt E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu   Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 Elnök: Dr. Gordos Csaba E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu     Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 Elnök: Dr. Gáll Ferenc E-mail cím: kamara@tmkik.hu   Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán E-mail cím: vmkik@vmkik.hu  Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 Elnök: Dr. Pongó Erik E-mail cím: nkik@nkik.hu       Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. Telefonszáma: 06-1-269-0703 Fax száma: 06-1-269-0703 Elnök: dr. Csanádi Károly E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu     Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 Elnök: Dr. Novák Ferenc E-mail cím: skik@skik.hu       Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180 Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu     Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3. Telefonszáma: (88) 814-111 Fax száma: (88) 412-150 Elnök: Dr. Vasvári Csaba E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu   Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 Elnök: Dr. Molnár Sándor E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu  
 •  A Tenyésztő székhelye, illetve címe szerint illetékes békéltető testület neve annak függvénye, hogy hol van az adott Tenyésztő székhelye, illetve telephelye.
 • Panasza esetén elsődlegesen a Fogyasztó lakóhelye szerinti békéltető testület illetékes.
 • A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 • Tájékoztatjuk, hogy a Tenyésztő a székhelye szerinti békéltető testületnél  vagy – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az alávetési nyilatkozatban a webáruház kötelezettségvállalásának mértékét, illetve hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott értékében vagy más módon is korlátozhatja. A Weboldal mentesül e nyilatkozat kötőereje alól, ha bizonyítja, hogy azt a szerződéskötésig a vállalással azonos módon visszavonta.
 • Tájékoztatjuk, hogy a Tenyésztőt a békéltető testület eljárása tekintetében együttműködési kötelezettség terheli.
 1. Fogyasztóvédelmi panasz esetén felkeresheti a területileg illetékes járási hivatalokat. A járási hivatalok listáját az alábbi címen érheti el: http://jarasinfo.gov.hu/.
 1. Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az alábbi honlapon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését. A portál csak akkor használható, ha Ön az EU-ban él, és a kereskedő székhelye is valamelyik EU-országban található. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show; https://ec.europa.eu/consumers/odr
 1. Versenyjogi szabályok sérelme esetén a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulhat:
 2. Gazdasági Versenyhivatal

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036

Telefon: (1) 472-8900

Fax: (1) 472-8905

 1. Felhívjuk az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Fogyasztóink figyelmét, hogy amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitájuk van – vagyis szokásos tartózkodási helyük nem Magyarországon van – úgy az interneten keresztül történő szolgáltatás kapcsán igénybe vehetik az online vitarendezési platformot is. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 1. Az Üzemeltető, illetve Tenyésztő nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, stb.).
 • Záró rendelkezések
 1. Jelen ÁSZF-re egyebekben első sorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR), illetve a hatályos magyar jogszabályok irányadóak.

1. sz. melléklet:

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt